Login WTC Grensland

Login WTC Grensland

Geen ritten

Velo t

Organisatoren van grensoverschrijdende toertochten samen verder als Velo t

Wat allemaal vooraf ging

N.a.v. een evaluatie eind 2010 van de onregelmatigheden die provincie Luik heeft ondervonden met wielertochten, is contact gezocht met Belgische wielerfederaties en Provincie Limburg. Provincie Limburg heeft aan Huis van de Sport te Sittard verzocht deze problematiek van Nederlandse zijde in beeld te brengen, de problemen op te lossen, te voorkomen en te stroomlijnen.

Hiertoe heeft Huis van de Sport vanaf 2012 met meerdere organisatoren van  grote toertochten gesproken om het individueel karakter om te buigen naar een gezamenlijke aanpak. Dit leidde in 2012 tot het gedragsreglement ‘de 11 gouden regels’ en in 2013 tot het oprichten van VErenigde Limburgse Organisaties van Toertochten (Velo t).
De deelnemende organisaties zijn:
Toerversie Amstel Gold Race,         Limburgs Mooiste,
Mergelheuvelland 2 daagse,           Bart Brentjes Challenge,
Boogies Extreme,                            ODS Classic,
Volta Limburg Classic,                    Grenslandklassieker en de
KlimClassic, steevast op Hemelvaart.

Velo-t
Deze toertochten trekken jaarlijks zo’n 60.000 fietsrecreanten naar Limburg toe.
De samenwerking leidde tot het Wielerbeleid van Euregionale wielertoertochten dat in april werd gepresenteerd. Hierbij had het Huis van de Sport de rol van coördinatiepunt: intermediair tussen Nederlandse en Belgische gemeenten, provincies Luik en Limburg en de wielerorganisaties. Voor het seizoen 2014 werd voor het eerst een uniforme aanvraag gedaan door de organisatoren hetgeen door het coordinatiepunt werd beoordeeld op conflicterende situaties bij de toertochten en gemeenten.

In 2014 heeft een intensivering van overleg met gemeenten en provincie Luik door het Huis van de Sport  plaatsgevonden. Daarnaast communiceerden zij over knelpunten bij de Nederlandse en Belgische gemeenten.

Van provincie Luik diende volgens het ‘Cahier des charges’ (voorwaarden voor (verkeers)veiligheid, milieu en omgeving) gehandeld te worden. Voorts werd een wielerevenementenkalender opgesteld waarbij het Huis van de Sport zelfs ook andere evenementen wilde toevoegen zodat organisaties van evenementen elkaar niet in het vaarwater zaten. Eind 2014 zijn deze punten alsmede de ervaringen van de fietstoertochten geëvalueerd.

Voor 2015 leidde dit voor provincie Luik tot een aangepast ‘Cahier des charges’. Provincie Luik had inzichtelijk gemaakt wat hun kosten in 2014 waren m.b.t. zeker stellen van de veiligheid van burgers en omgeving. Deze bedroegen € 200.000 voor 48 wielerevenementen (professioneel en recreatief).

Door het Huis van de Sport is wederom de gezamenlijke vergunningaanvraag gedaan voor die wielertochten van categorie 4 (meer dan 250 deelnemers). Ook heeft Huis van de Sport gezocht om te voldoen aan de eis van inzet van verkeersregelaars. Dit was tot toen op vrijwillige basis waarbij de kwaliteit sterk verschilde. Opgeleide verkeersregelaars die bij onveilige verkeerssituaties optraden was de doelstelling. Tevens wilde het Huis van de Sport het aantal gemeenten die zich aan het Euregionale wielerbeleid conformeerden uitbreiden. Eind 2015 was hun aantal van 6 naar 13 toegenomen.

De doelstellingen van Velo t waren de communicatie m.b.t. de routes met gemeenten via het Huis van de Sport te laten verlopen, een kwaliteitslabel op te stellen onder auspicien van NTFU. Deze werd opgesteld door de NTFU op landelijk niveau. Een derde speerpunt van Velo t was de veiligheid, het milieu en tot slot het borgen van de harmonie met de omgeving voor de toekomst. Zo werden er o.a. sancties opgesteld voor deelnemers die een onacceptabel gedrag toonden tijden een wielertoertocht.

Stand van zaken in 2016

In het voorjaar was een persbericht uitgegaan naar de media waarin Velo t hun doelstellingen voor 2016 kenbaar maakten.

Voor 2016 had Huis van de Sport/coördinatiepunt een handboek Wielertoertochten Euregio opgesteld. Naast de verkeersveiligheid van de verkeerdeelnemers was een opleidingsplan opgesteld voor verkeersregelaars. Uit een pool verkeersregelaars konden de organiserende  wielerverenigingen erkende en goed opgeleide verkeersregelaars inhuren teneinde een veiligheid te garanderen aan de deelnemers alsmede het overige verkeer.

De NTFU ging wielertochten bezoeken waarna hun bevindingen gerapporteerd werden aan de organisatie van de wielertocht.

Gedragsreglement toertochten
Bij al onze toertochten hanteren we onderstaande 11 gouden regels

 1. Deelname is alleen mogelijk voor geregistreerde deelnemers. Men kan slechts deelnemen met een stuurbordje en/of een rugnummer. Het stuurbordje dient goed zichtbaar aan het stuur van de fiets te worden bevestigd en/of het persoonlijk rugnummer dient goed zichtbaar op de rug te worden gespeld.
 2. Het karakter van de fietstocht is geen wedstrijd, maar een toeristische prestatie tocht.
 3. Deelnemers zijn gewone verkeersdeelnemers en zijn als zodanig gehouden aan de wettelijke verkeersregels. Hieronder valt ook het naast elkaar fietsen. Dit is toegestaan met maximaal 2 personen op voorwaarde dat dit geen hinder veroorzaakt.
 4. Deelnemers hebben respect voor overige weggebruikers en de lokale bevolking.
 5. Deelnemers hebben respect voor natuur en milieu en deponeren afval (ook bananen schillen) in de daarvoor bestemde afvalbakken bij rustpunten, start en finish.
 6. Deelnemers zijn zich volledig bewust van alle risico's die deelname met zich mee kunnen brengen. Zij waken over hun eigen veiligheid en de veiligheid van overige weggebruikers.
 7. Deelnemers rijden voor eigen risico. Het dragen van een valhelm is verplicht.
 8. Het gebruik van volgauto's op de route is verboden.
 9. Deelnemers moeten onverwijld de aanwijzingen van de organisatie volgen.
 10. Deelnemers kunnen bij wangedrag en het niet navolgen van deze gedrags regels uitgesloten worden van de toertocht waar men aan deelneemt en tevens onderstaande toertochten.
 11. Met Justitie in Maastricht is afgesproken dat de politie bij excessen tijdens de tocht repressief zal optreden. De organisatie zal desgevraagd de personalia van zich misdragende deelnemers aan de politie overhandigen.


 

Nieuwsbrief